Shri Kanakka Durga Electrical Industries
Contact Us

Subhiksham, 13, 5th Street 6th Cross Street , Vijayaragavapuram., Chennai, Tamil Nadu - 600093, India

Phone : +91-44-42048447

Call Us : 08042756119

E-mail : jaisoled@gmail.com