Shri Kanakka Durga Electrical IndustriesContact Us


SHRI KANAKKA DURGA ELECTRICAL INDUSTRIES


Mr. G .p. K .raja Kadhir

Subhiksham, 13, 5th Street 6th Cross Street , Vijayaragavapuram., Chennai, Tamil Nadu, India - 600093

Call Us : 08042756119

Phone : +91-44-42048447

Mobile : +91-9840588193, +91-9043560225

Web Site : http://www.jaisosolarledlighting.com

Web Page : https://www.exportersindia.com/shrikanakkadurgaelectrical/